Daha da Güçlü ALOSB için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Temel Atıldı

Milli E itim Bakanlı ı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) ve zmir Ticaret Odası’nın ( ZTO) destekleriyle, Mesleki E itim
birli i Protokolü kapsamında; Alia a Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSB ) hizmet
verecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, ALOSB Müte ebbis Heyet Üyeleri ve Yönetim
Kurulu Ba kanı Haluk Tezcan ile sanayicilerin katılımıyla 14 Mart 2021 tarihinde
temeli atılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 23 bin 486 metrekarelik bir alanda yer
alacak ve tamamlandı ında 24 derslikli olacak.

Türkiye’nin her yerinden gelecek ö rencilerin barınması için yurt binasının yanında
spor salonunun da içinde yer aldı ı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayinin
ihtiyaç duydu u teknik ara eleman ihtiyacına da cevap verecek. 2022-23 ö retim
yılında hizmet vermesi planlanan okul, yeti tirece i kalifiye ara eleman sayesinde
bölgeye yeni yatırımların çekilmesine de yardımcı olacak.

ALOSB Yönetim Kurulu Ba kanı Haluk Tezcan pandemi önlemleri nedeniyle dar bir
katılımla gerçekle tirilen törendeki konu masında; Ar-Ge ve inovasyonun artan
önemine vurgu yaparak, sanayimizin ara eleman ihtiyacının artması, Alia a ve
çevresindeki Menemen ve Bergama gibi ilçelerde hızlı sanayile me, Alia a Organize
Sanayi Bölgesi’ nin hem sosyal sorumlulu unu yerine getirmek hem de bölge
i letmelerinin ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla ALOSB ’nin kendi bünyesinde Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi kurma ihtiyacını dile getirdi.

Tezcan ayrıca; ALOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nin stratejik hedeflerinden
bahsederek, kaliteli e itim ve ö retim ortamının yaratılması, sanayinin ihtiyaçlarına
cevap verebilen kalitede i gücünün sa lanmasına yönelik olaca ını belirtti.
Temeli atılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, eme i
geçenlere te ekkür eden Tezcan, Daha da güçlü ALOSB için var güçleriyle
çalı tıklarını söyledi.

Bu konularıda İnceleyebilirsin